มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

  • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ


  • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม


  • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม


  • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ


  • มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง


  • มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ


  • มาตรการป้องกันการรับสินบน


Message us