มาตรการป้องการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

เทศบาลเมืองปรกฟ้าได้มีมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เบื้องต้น โดยการการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สำหรับประชาชนผู้มารับบริการ

Message us