พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

 • คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี2540

 • สาระสำคัญ และขอบเขตการใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ

 • คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ(ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540)

 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

 • สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 

 • ภาพรวมการบริการจัดการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 • คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองปรกฟ้า

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองปรกฟ้า

 • ประกาศเรื่องระเบียบปฏิบัติและวิธีการเกี่ยวกับการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของประชาชน

 • ประกาศเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

 • ประกาศเรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองปรกฟ้า

 • คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี2540 ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า

 • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารราชการอื่นๆ ในการติดต่อขอตรวจดูหรือคัดลอกสำเนา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองปรกฟ้า

Message us