พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

 • คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี2540

 • สาระสำคัญ และขอบเขตการใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ

 • คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ(ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540)

 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

 • สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 

 • ภาพรวมการบริการจัดการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 • คำสั่งฯ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองปรกฟ้า (ที่ 745/2559 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

 • ประกาศฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติและวิธีการเกี่ยวกับการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของประชาชน (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)

 • ประกาศฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)

 • ประกาศเรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองปรกฟ้า (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)

 • คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี 2540 ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า

 • ประกาศฯ เรื่อง มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองปรกฟ้า (ณ วันที่ 6 มกราคม 2563)

 • ประกาศฯ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย (ณ วันที่ 6 มกราคม 2563)

 • ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารราชการอื่นๆ ในการติดต่อขอตรวจดูหรือคัดลอกสำเนา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองปรกฟ้า (ณ วันที่ 15 เมษายน 2563)

 • คำสั่งฯ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งคณะกรรมการเทศบาลเมืองปรกฟ้า (ที่ 205/2564 ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564) ฉบับปรังปรุง

 • ประกาศฯ เรื่อง มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองปรกฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ณ วันที่ 12 กันยายน 2565)

 • ประกาศฯ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (ณ วันที่ 12 กันยายน 2565)

Message us