อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

            วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลเมืองปรกฟ้าได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ชี้แจง มาตรการภายในเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปรกฟ้า โดยการประกาศใช้มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานนั้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยมีการประกาศใช้มาตรการ ต่างๆ ในปี พ.ศ.2562 และได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ดังนี้                                

         – มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นประโยชน์สุขต่อประชาชน และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ                                                                                           

         -มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  ได้กำหนดมาตรฐานและกลไกในการเปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล/หรือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้การดำเนินงานมีคุณภาพที่มากยิ่งขึ้น             

          – มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กำหนดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น     เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เทศบาลเมืองปรกฟ้าจึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง           

         – มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเทศบาลเมืองปรกฟ้าได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นแนวทางหนึ่งในการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ            

          -มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  ได้กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ตามแนวทางนโยบายมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตตรวจสอบได้ ลดการใช้ดุลพินิจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นมาตรฐานทิศทางเดียวกัน คือ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

Message us