อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562

                    การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม และการเมืองการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้อย่างเท่าเทียมที่ต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาคนควบคู่กันไปพร้อมๆกัน  โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต  รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆที่ถูกต้อง  รวมทั้งเข้าใจวิถีชีวิตที่มีความหมายและคุณค่าประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนด มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานแอละส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลเมืองปรกฟ้า จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2561-2564 ขึ้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติและเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ และถือเป็นการปฏิบัติ ตามคำสั่ง เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติอีกทางหนึ่ง โดยได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ให้แก่ หัวหน้า่ส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปรกฟ้า ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปรกฟ้า

Message us