เสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ปี 2566

  • โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพันธุ์ไม้ท้องถิ่น)เทศบาลเมืองปรกฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

Message us