ประวัติตราสัญญาลักษณ์

ประวัติ ความเป็นมา

เดิมเทศบาลเมืองปรกฟ้าเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองปรกฟ้า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 30 กันยายน 2554

 ตราสัญลักษณ์

วิสัยทัศน์

“เทศบาลเมืองปรกฟ้า เป็นเทศบาลที่มีการบริหารจัดการแนวใหม่ มุ่งสร้างเศรษฐกิจ และสังคมชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

1)  พัฒนาระบบการบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้สมบูรณ์ และได้มาตรฐาน

2) พัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

3) ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการกีฬาให้เยาวชน ประชาชน มีสุขภาพร่างกายที่ แข็งแรง  สมบูรณ์

4) ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนาและอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

5) ดูแลและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

6) บริหารจัดการให้มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  โปร่งใส  และเป็นธรรม

7) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

8) อนุรักษ์บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9 )  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

ภารกิจหลัก : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

1) พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

2) พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอ เพื่อใช้ในด้านการเกษตร

3) พัฒนาระบบประปาชุมชนให้เพียงพอ และมีคุณภาพ

4) พัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอ

 2. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

 ภารกิจหลัก : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

1) ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2) ส่งเสริมด้านสาธารณสุข และด้านกีฬา

3) ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

4) ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

  3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ภารกิจหลัก : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

1) ส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

2) ส่งเสริมด้านการให้บริการและการมีส่วนร่วมของประชาชน

3) พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

    4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

ภารกิจหลัก : การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ/น้ำเสียและสภาวะอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ

 5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ภารกิจหลัก : การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

1) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

Message us