ประวัติตราสัญญาลักษณ์

 ประวัติ ความเป็นมา

             เดิมเทศบาลเมืองปรกฟ้าเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองปรกฟ้า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 30 กันยายน 2554

 ตราสัญลักษณ์

วิสัยทัศน์

          “เทศบาลเมืองปรกฟ้า เป็นเทศบาลที่มีการบริหารจัดการแนวใหม่ มุ่งสร้างเศรษฐกิจ และสังคมชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

            1)  พัฒนาระบบการบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้สมบูรณ์ และได้มาตรฐาน

            2) พัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

            3) ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการกีฬาให้เยาวชน ประชาชน มีสุขภาพร่างกายที่ แข็งแรง  สมบูรณ์

            4) ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนาและอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

            5) ดูแลและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

            6) บริหารจัดการให้มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  โปร่งใส  และเป็นธรรม

            7) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

            8) อนุรักษ์บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

           9 )  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์

           1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

                           ภารกิจหลัก : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

                           1) พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

                           2) พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอ เพื่อใช้ในด้านการเกษตร

                           3) พัฒนาระบบประปาชุมชนให้เพียงพอ และมีคุณภาพ

                           4) พัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอ

             2. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

                           ภารกิจหลัก : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

                           1) ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                           2) ส่งเสริมด้านสาธารณสุข และด้านกีฬา

                           3) ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

                           4) ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

            3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

                          ภารกิจหลัก : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

                          1) ส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

                          2) ส่งเสริมด้านการให้บริการและการมีส่วนร่วมของประชาชน

                          3) พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

            4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

                        ภารกิจหลัก : การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

                         1) พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ/น้ำเสียและสภาวะอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ

           5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

                       ภารกิจหลัก : การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

                        1) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ติดต่อเรา