โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ” ปรกฟ้า ร่วมใจ ต้านภัยทุจริต “

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรกฟ้า ร่วมใจ ต้านภัยทุจริต“ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

           วันที่ 22 มกราคม 2563 นายสุทิน สุดถิ่น เป็นประธานพิธีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ” ปรกฟ้า ร่วมใจ ต้านภัยทุจริต ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการอบรม เนื่องจาก การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ กล่าวคือ การคอร์รัปชันในรูปของบุคคลและสถาบันได้แก่ การให้หรือรับสินบน การขู่เข็ญบังคับและให้สิ่งล่อใจ การยอมรับของขวัญ การไม่กระทำตามหน้าที่แบบตรงไปตรงมาแต่ใช้อิทธิพลของพรรคพวกแทน การใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิด การทุจริตการเลือกตั้ง การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การบริจาคเพื่อช่วยเหลือ การรณรงค์ที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนการคอร์รัปชันในรูปของนโยบาย เช่น การใช้นโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ อย่างมีอคติ การแก้ปัญหาคอร์รัปชันต้องคำนึงถึงโครงสร้าง ระบบ และตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกฝ่ายเริ่มตั้งแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นระดับผู้ปฏิบัติงานให้บริการโดยตรงต่อประชาชนขึ้นไปถึงผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ใกล้ชิดกับประชาชน โครงการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนนโยบายรัฐบาล และแผนงานเชิงรุกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในแนวทางการปลุกจิตสำนึกสร้างความตระหนักรู้ การตรวจสอบและเฝ้าระวังเชิงรุก และส่งเสริมธรรมาภิบาล รวมทั้งสร้างทัศนคติหรือค่านิยมรักความถูกต้อง ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองปรกฟ้า

Message us