ประชาสัมพันธ์ การต่ออายุใบอนุญาตจำหน่าย สุรา ยาสูบ และไพ่ (สำหรับรายเดิม) ประจำปี พ.ศ. 2567

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้ใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต โดยสามารถต่อใบอนุญาตล่วงหน้าได้ภายใน 90 วัน ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ และสามารถขอรับบริการการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ได้ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น 2 หรือผ่านตัวแทนรับชำระเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย คิดอัตราค่าบริการ 15 บาทต่อรายการ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านสะดวกซื้อ 7-11 คิดอัตราค่าบริการ 10 บาทต่อรายการ และค่าพิมพ์ใบอนุญาต 10 บาทต่อใบ ซึ่งจะได้รับใบอนุญาตขายฯ ฉบับใหม่ได้ทันที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมสรรพสามิต สายด่วน 1713

Message us