ประกาศ/คำสั่งการบริหารทรัพยากรบุคคล

  • คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบล

  • คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองปรกฟ้า

  • คำสั่งปลัดเทศบาลฯ เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลเมืองปรกฟ้าปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองปรกฟ้า

  • คำสั่ง เรื่อง การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดสำนักปลัดเทศบาล

Message us