ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂