ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

19 ธันวาคม 2018 2/62 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชบ.ถ.44-008 สายบริเวณถนนสายหน้าตลาดปรกฟ้า หมู่ที่ 7 ต.เกาะจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)
8 พฤศจิกายน 2018 1/62 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถแทรกเตอร์ตัดหญ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
24 พฤษภาคม 2018 7/61 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนสายบ้านนายไสว หมูที่ 5
24 พฤษภาคม 2018 6/61 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนสายบ้านนายชาติ หมูที่ 4
24 พฤษภาคม 2018 5/61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ 3
24 พฤษภาคม 2018 4/61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสายบ้านนายชัย ขำเหม หมู่ที่ 4
24 พฤษภาคม 2018 3/61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดหนองชุมเห็ด หมู่ที่ 2
24 พฤษภาคม 2018 2/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายชื่อสำนักงานเทศบาลและก่อสร้างรั้วสแตนเลสพร้อมประตู บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า ชุมชนย่อยที่ 7
24 พฤษภาคม 2018 1/2561 การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
22 ตุลาคม 2019 8/62 ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)
22 ตุลาคม 2019 7/62 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายห้วยโค้ง – อ่างกระพงษ์ ช่วงที่ 3 ชุมชนย่อยที่ 9 ต.เกาะจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)
22 ตุลาคม 2019 6/62 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านนายอีฟาน รักวงศ์ ชุมชนที่ 5 ต.เกาะจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)
4 ตุลาคม 2019 5/62 ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อคบริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาล ช่วงที่ 2 ชุมชนย่อยที่ 7 ต.เกาะจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)
9 มิถุนายน 2019 9/62 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายทับบริบูรณ์-สระตาพรหม ชุมชนย่อยที่ 6 ต.เกาะจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)
8 พฤษภาคม 2019 4/62 ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายแยกไร่เสธ์ – โค้งประดู่ ชุมชนย่อยที่ 14 ต.เกาะจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)
22 เมษายน 2019 3/62 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหนองมะนาว ซอย 1 (ช่วงที่ 3) ชุมชนย่อยที่ 10 ต.เกาะจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)
3 กันยายน 2020 8/63 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาแบบแรงดันบริเวณบ้านเขาเอียง ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING )
24 สิงหาคม 2020 7/63 โครงการก่อสร้างระบบระบบประปาบริเวณฝายกั้นน้ำคลองหลวง ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING )
7 กรกฎาคม 2020 6/63 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (บริเวณสำนักเทศบาลเมืองปรกฟ้า)
7 กรกฎาคม 2020 5 /63 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง)
20 เมษายน 2020 4/63 ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
9 เมษายน 2020 3/63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชบ.ถ. 44-012
9 เมษายน 2020 2/63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อคบริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาล
9 เมษายน 2020 1/63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายแยกไร่เสธ์ – โค้งประดู่
4 สิงหาคม 2021 ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
20 กรกฎาคม 2021 9/64 ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
19 กุมภาพันธ์ 2021 8/64 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING )
17 กุมภาพันธ์ 2021 7/64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายเนินทุ่ง ซอย 4 ชุมชนที่ 6 หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING )
17 กุมภาพันธ์ 2021 6/64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายแยกห้วยโค้ง – ชบ.4012 (บ้านหนองผักตบ) ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING )
17 กุมภาพันธ์ 2021 5/64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านหมอริ้ว ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING )
17 กุมภาพันธ์ 2021 4/64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านนายไพฑูรย์ ดารา ชุมชนที่ 1 หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING )
17 กุมภาพันธ์ 2021 3/64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านนายโรจน์ บุญเกิด ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING )
17 กุมภาพันธ์ 2021 2/64 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณถนนสายบ้านนายใจ คงสวัสดิ์ – บ้านนางบุญเทียน ชุมชนที่ 13 หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING )
17 กุมภาพันธ์ 2021 1/64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายเขาวังแก้ว – บ้านห้วยโค้ง ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING )
ติดต่อเรา