คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

  • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลเมืองปรกฟ้า ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

  • คู่มือการขุดดิน

  • การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

  • การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21

  • การแจ้งถมดิน

  • การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

  • การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

Message us