คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

  • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลเมืองปรกฟ้า ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

  • คู่มือการขุดดิน

  • การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน


  • การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21


  • การแจ้งถมดิน


  • การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32


  • การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 


ติดต่อเรา