คณะผู้บริหาร

นายสุทิน สุดถิ่น

นายกเทศมนตรี
สายตรงผู้บริหาร 081-7827600

นายสงบ ทิวาวัลย์​

รองนายกเทศมนตรี
สายตรง : 081-9826180

นายมาโนช วุฒิปัญญา

รองนายกเทศมนตรี
สายตรง : 087-1449467

นายดำริ ยงค์เสมอ

รองนายกเทศมนตรี
สายตรง : 084-3500090

นายสมพาน พวงสิน

เลขานุการนายกเทศมนตรี
สายตรง : 086-1388033

นายพงษ์เทพ บุญเมือง

เลขานุการนายกเทศมนตรี
สายตรง : 086-8875267

นายสุรเชษ อ่อนสี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
สายตรง : 094-8463499