คณะผู้บริหาร

ข้าราชการการเมือง

นายสุทิน สุดถิ่น

นายกเทศมนตรี
สายตรงผู้บริหาร 099-8530885

นายมาโนช วุฒิปัญญารัตนกุล

รองนายกเทศมนตรี
สายตรง : 087-1449467

นายสมพาน พวงสิน

รองนายกเทศมนตรี
สายตรง : 086-1388033

นายนุกูล สุดถิ่น

รองนายกเทศมนตรี
สายตรง : 089-8344134

นายอาคม เนื้อแก้ว

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
สายตรง : 089-0002802

นายธงชัย เอี๊ยบเจริญ

เลขานุการนายกเทศมนตรี
สายตรง : 083-1149789

นายบุญเครือ แสงดาว

เลขานุการนายกเทศมนตรี
สายตรง : 081-3766482

ข้าราชการประจำ

จ่าสิบตรี เดชอนันต์ มธุรัญญานนท์

ปลัดเทศบาล
สายตรง : 081-6316058

นางปาริชาต โปปัญจมะกุล

รองปลัดเทศบาล
สายตรง : 087-0463163

นายวีรวิชญ์ เดชศรฐิติวัฒน์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สายตรง : 081-6316058

นางปาริชาต โปปัญจมะกุล

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
สายตรง : 087-0463163

นางสาววิมลณัฐ สวัสดิ์นที

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
สายตรง : 087-0463163

นางสาวสุพีพร พนัสเจริญศรี

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
สายตรง : 087-6098824

นายณรงค์ สุรินทร์

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สายตรง : –

จ่าสิบตรี เดชอนันต์ มธุรัญญานนท์

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
สายตรง : 081-6316058

นางปาริชาต โปปัญจมะกุล

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
สายตรง : 087-0463163

นายอธิบดี บ่อมี

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
สายตรง : –

นายณัฐพงษ์ จารุขจรรัตน์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สายตรง : –

นางสาวรุ่งนภา บุญทัน

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
สายตรง : –

นายพลวัฒน์ พานทอง

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
สายตรง : –

นางมลฤดี คทายเพ็ชร

พยาบาลวิชาชีพ
สายตรง : 087-1305654

นางวิยดา ทองเหลือง

นักวิชาการสาธารณสุข
สายตรง : –

นางสาวดวงตา พัดเปี้ยมา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สายตรง : 098-7462605

นางชลธิชา เขียวหวาน

นักวิชาการศึกษา
สายตรง : 091-8595961

นางสาวกนกวรรณ นัทธี

ครู
สายตรง : 089-9359916

นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์เจริญ

ครู
สายตรง : 087-1398997

นางสาวเบญจมาศ ยิ้มแย้ม

ครู
สายตรง : 080-4353463

นางสุดารัตน์ แน่นหนา

ครู
สายตรง : 081-0041649

นางเสาวลักษณ์ ลิ้มฮกเซ่ง

ครู
สายตรง : 087-0265146

นางสาวสุภาณี มิ่งสอน

ครู
สายตรง : 081-0014353

นางสาวชนิดา ทิวาวัลย์

ครู
สายตรง : 087-5391525

นางสาวจิราพร แน่นหนา

ครู
สายตรง : 086-8182553

นายศักดิ์สิทธ์ พลเดช

นายช่างโยธา
สายตรง : 090-3397541

Message us