คณะผู้บริหาร

ข้าราชการการเมือง

นายสุทิน สุดถิ่น

นายกเทศมนตรี
สายตรงผู้บริหาร 081-7827600

นายมาโนช วุฒิปัญญารัตนกุล

รองนายกเทศมนตรี
สายตรง : 087-1449467

นายสมพาน พวงสิน

รองนายกเทศมนตรี
สายตรง : 086-1388033

นายอาคม เนื้อแก้ว

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
สายตรง : 089-0002802

นายธงชัย เอี๊ยบเจริญ

เลขานุการนายกเทศมนตรี
สายตรง : 083-1149789

นายบุญเครือ แสงดาว

เลขานุการนายกเทศมนตรี
สายตรง : 081-3766482

ข้าราชการประจำ

จ่าสิบตรี เดชอนันต์ มธุรัญญานนท์

ปลัดเทศบาล
สายตรง : 081-6316058

นางปาริชาต โปปัญจมะกุล

รองปลัดเทศบาล
สายตรง : 087-0463163

นายวีรวิชญ์ เดชศรฐิติวัฒน์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สายตรง : 081-6316058

นางสาวัชฌารีย์ อาทรกิจวัฒน

ผู้อํานวยการกองคลัง
สายตรง : 063-9289391

นายบรรดิษฐ์ วัลย์เปรียงเถาว์

ผู้อำนวยการกองช่าง
สายตรง : 089-7172568

นางสาวดาวใจ ดีล้น

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
สายตรง : 082-4786520

นายณรงค์ สุรินทร์

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สายตรง : 092-5385142

นางสาวสุพีพร พนัสเจริญศรี

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
สายตรง : 087-6098824

นางสาวภรภัทร ภาสภูมิใจที่ดี

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
สายตรง : 082-7125656

นางสาวชลธิชา รองทอง

นักทรัพยากรบุคคล
สายตรง : 087-2176726

นายศักดิ์สิทธ์ พลเดช

นายช่างโยธา
สายตรง : 090-3397541

นางมลฤดี คทายเพ็ชร

พยาบาลวิชาชีพ
สายตรง : 087-1305654

นางสาวชลธิชา ก๋าแก้ว

นักวิชาการศึกษา
สายตรง : 091-8595961

นางสาวจิราพร แน่นหนา

ครู
สายตรง : 086-8182553

นางสาวกนกวรรณ นัทธี

ครู
สายตรง : 089-9359916

นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์เจริญ

ครู
สายตรง : 087-1398997

นางสาวเบญจมาศ ยิ้มแย้ม

ครู
สายตรง : 080-4353463

นางสุดารัตน์ แน่นหนา

ครู
สายตรง : 081-0041649

นางเสาวลักษณ์ ลิ้มฮกเซ่ง

ครู
สายตรง : 087-0265146

นางสาวชนิดา ทิวาวัลย์

ครู
สายตรง : 087-5391525

นางสาวสุภาณี มิ่งสอน

ครู
สายตรง : 081-0014353

นางสาวดวงตา พัดเปี้ยมา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สายตรง : 098-7462605

นางสาวศรีสุดา เกียรติสุดาเกื้อกูล

นิติกร
สายตรง : 085-3383337

ติดต่อเรา