ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  • ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2561

  • ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562

  • ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563