ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ที่เคยติดต่อราชการกับเทศบาลเมืองปรกฟ้า เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ทศบาลเมืองปรกฟ้า ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ที่เคยติดต่อราชการกับเทศบาลเมืองปรกฟ้า เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2565 โดยเข้าแอพพลิเคชั่นไลน์ และสแกนคิวอาร์โค้ดตามรูปภาพนี้

Message us