กิจกรรมอบรมให้ความรู้วิเคราะห์ปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่

กิจกรรมอบรมให้ความรู้วิเคราะห์ปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ครัวเรือนต้นแบบคัดแยกขยะ ภายใต้โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปรกฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Message us