กิจกรรมปลูกต้นไม้วันต้นไม้ประจำปีของชาติ  พ.ศ. 2566

  • กิจกรรมปลูกต้นไม้วันต้นไม้ประจำปีของชาติ  พ.ศ.2566 เทศบาลเมืองปรกฟ้า  ประจำปีงบประมาณ  2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักปลัดเทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้  เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  พ.ศ. 2566 บริเวณวัดบริบูรณ์ หมู่ที่ 6 ต.เกาะจันทร์ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าทีฯ เข้าร่วมกิจกกรรมในครั้งนี้

Message us