กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยสามัญประจำปี 2563

ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า

เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยสามัญประจำปี 2563

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า สมัยสามัญประจำปี 2563