การอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นำโดยจ่าสิบตรี เดชอนันต์ มธุรัญญานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้จัดประชุมพนักงานประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ให้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปรกฟ้า พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านการทุจริต เนื่องจากเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม และการเมืองการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้อย่างเท่าเทียมที่ต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาคนควบคู่กันไปพร้อมๆกัน  โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต  รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆที่ถูกต้อง  รวมทั้งเข้าใจวิถีชีวิตที่มีความหมายและได้ประชาสัมพันธ์แผนป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ให้ทุกส่วนราชการยึดถือปฏิบัติ 

Message us