การลดใช้พลังงาน

  • ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน และติดตามผลการใช้พลังงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  • สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  • สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Message us