การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการฯ ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ประจำเดือนมกราคม 2566

**การจ่ายเงินเดือนนี้จะดำเนินการจ่ายในวันที่ 9 มกราคม 2566 เนื่องจากในวันที่ 10 ม.ค. จะมีการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเทศบาลเมืองปรกฟ้าฯ จึงเปลี่ยนแปลงกำหนดการจ่ายเงินเป็นกรณีพิเศษค่ะ🙏

Message us