การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ขอความร่วมมือมายัง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ผู้มีส่วนได้เสียภายในของเทศบาลเมืองปรกฟ้าทุกท่าน ที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองปรกฟ้าเกิน 1 ปี เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2565 โดยเข้าแอพพลิเคชั่นไลน์ และสแกนคิวอาร์โค้ดตามรูปภาพนี้

Message us