การประชุมพนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า

วันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปรกฟ้า นายสุทิน สุดถิ่น นายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า ได้มอบหมายให้จ่าสิบตรีเดชอนันต์ มธุรัญญานนท์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมพนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า ในการติดตามผลการดำเนินงานแต่ละส่วนราชการ เพื่อติดตามปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน และได้ดำเนินการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของนายสุทิน สุดถิ่น นายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า หลังจากประกาศในเมื่อครั้งแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพประมลจริยธรรม

Message us