การประชุมคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุทิน สุดถิ่น นายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565  โดยมีคณะผู้บริการ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม ประเด็น (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4) กาปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ (6) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส โดยผู้บริหารสูงสุดขอให้หัวหน้าส่วนราชการเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในสังกัดเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด

เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นคู่กับสังคมของแต่ละประเทศเป็นเวลานาน เกิดได้ในหลากหลายรูปแบบ ล้วนแต่เกิดจากปัจจัยด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โครงการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนนโยบายรัฐบาล และแผนงานเชิงรุกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   ในแนวทางการปลุกจิตสำนึกสร้างความตระหนักรู้ การตรวจสอบและเฝ้าระวังเชิงรุก และส่งเสริมธรรมาภิบาล รวมทั้งสร้างทัศนคติหรือค่านิยมรักความถูกต้อง ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองปรกฟ้า

Message us