การขับเคลื่อนจริยธรรม

  • คำสั่งเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมเทศบาลเมืองปรกฟ้า

  • แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ

Message us