กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางปาริชาต โปปัญจมะกุล

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางมลฤดี คทายเพ็ชร

พยาบาลวิชาชีพ

นางวิยดา ทองเหลือง

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวสุภาพ สุขเลิศ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวณัฐกรทิพ ซื่อฐากร

นักการ

นายไพฑูรย์ พุกห้อย

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายไพรวัลย์ จันศรี

คนงานทั่วไป

นายกำพล จันศรี

คนงานทั่วไป

นายรุ่งโรจน์ ชมแผน

คนงานทั่วไป