กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาววิมลณัฐ สวัสดิ์นที

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางมลฤดี คทายเพ็ชร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางวิยดา ทองเหลือง

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวสุภาพ สุขเลิศ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวภัควิภา ผาสุขยืด

นักการ

นายรุ่งโรจน์ ชมแผน

คนงานประจำรถขยะ

นายไพรวัลย์ จันศรี

คนงานประจำรถขยะ

นายกำพล จันศรี

คนงานประจำรถขยะ

นายไพฑูรย์ พุกห้อย

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสุทัศน์ ทองเหลือง

พนักงานจ้างเหมา

Message us