กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางปาริชาต โปปัญจมะกุล

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางมลฤดี คทายเพ็ชร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางวิยดา ทองเหลือง

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวสุภาพ สุขเลิศ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวณัฐกรทิพ ซื่อฐากร

นักการ

นายไพฑูรย์ พุกห้อย

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายไพรวัลย์ จันศรี

คนงานทั่วไป

นายกำพล จันศรี

คนงานทั่วไป

นายรุ่งโรจน์ ชมแผน

คนงานทั่วไป

นายสุทัศน์ ทองเหลือง

พนักงานช่วยปฏิติงานกองสาธารณสุขฯ

ติดต่อเรา