กองสวัสดิการสังคม

นางสาวสุพีพร พนัสเจริญศรี

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวรุ่งนภา บุญทัน

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

นายพลวัฒน์ พานทอง

เจ้าพนักงานชุมชน

นางวิไลพร บุญประกาศิต

นักการ

นางสาวเบญจมาศ ฤทธิ์งาม

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวปัทมาภรณ์ โสสีสุข

พนักงานจ้างเหมา

นายคเชน ลีมหาทิม

พนักงานจ้างเหมา

Message us