กองสวัสดิการสังคม

img008

นางสาวสุพีพร พนัสเจริญศรี

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางวิไลพร บุญประกาศิต

นักการ

นางสาวเบญจมาศ ฤทธิ์งาม

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวปัทมาภรณ์ โสสีสุข

พนักงานช่วยเหลืองานสวัสดิการสังคม

นายคเชน ลีมหาทิม

ติดต่อเรา