กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นายฐิติพงษ์ เนื่องจำนงค์

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นายณรงค์ สุรินทร์

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางสาวดวงตา พัดเปี้ยมา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวสร้อยจินดา ศรีสุข

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางสาวนพรัตน์ จันทร์ไพร

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ติดต่อเรา