กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นายณรงค์ สุรินทร์

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางสาวดวงตา พัดเปี้ยมา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวสร้อยจินดา ศรีสุข

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางสาวนพรัตน์ จันทร์ไพร

พนักงานจ้างเหมา

Message us