กองวิชาการและแผนงาน

นายณรงค์ สุรินทร์

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นางสาวดวงตา พัดเปี้ยมา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวศรีสุดา เกียรติสุดาเกื้อกูล

นิติกร

นางสาวณพัฐอร พารา

ผู้ช่วยนักเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสร้อยจินดา ศรีสุข

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์