กองช่าง

จ่าสิบตรีเดชอนันต์ มธุรัญญานนท์

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายศักดิ์สิทธ์ พลเดช

นายช่างโยธา

นายราชันทร์ คอระมาน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายวิรุณ พราวเด็ง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายธงไชย บุญสุพรรณ

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นางสาวจงรัก พุทธา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวณปภัช ธัญธราวรนนท์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววาสนา ศรีเมือง

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นายปรีชา แดงใส

คนงาน

นางสาวสายชล แสงสุข

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นายวิโรจน์ พวงสิน

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายจักร์กฤษณ์ พุดกลัด

พนักงานจดมาตรน้ำ

นายอเนก ใจดี

คนงาน (งานสาธารณูปโภค)

นายอุเทน บัวจิ่ว

พนักงานจ้างเหมา

นายอนันต์ คำพัด

พนักงานจ้างเหมา

นายณัฐพล พระภูมิ

พนักงานจ้างเหมา

นายสถิตคุณ แซ่เฮง

คนงานทั่วไป

นายธนกฤต สินสงวน

พนักงานจ้างเหมา

นายปกรณ์ แดงใส

พนักงานจ้างเหมา

นายณัฐพงษ์ เนื่องจำนงค์

พนักงานจ้างเหมา

นายรัชชานนท์ บัวจิ๋ว

พนักงานจ้างเหมา

นายชูชาติ แสงสุข

พนักงานจ้างเหมา

นายจิรายุ ยิ้มแย้ม

พนักงานจ้างเหมา

นายอภินันท์ โพธิ์ทอง

พนักงานจ้างเหมา

นายเกษม โคติโชติ

พนักงานจ้างเหมา

Message us