กองช่าง

นายบรรดิษฐ์ วัลย์เปรียงเถาว์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายศักดิ์สิทธ์ พลเดช

นายช่างโยธา

นายราชันทร์ คอระมาน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายวิรุณ พราวเด็ง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายธงไชย บุญสุพรรณ

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นางสาวจงรัก พุทธา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวณปภัช ธัญธราวรนนท์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววาสนา ศรีเมือง

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นายปรีชา แดงใส

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นางสาวสายชล แสงสุข

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นายวิโรจน์ พวงสิน

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายอนันต์ รักวงศ์

คนงานทั่วไป

นายสาโรจน์ สมวงษ์

คนงานทั่วไป

นายชูชาติ แสงสุข

คนงานทั่วไป

นายสุนัน พิมพ์โปร่ง

คนงานทั่วไป

นายปกรณ์ แดงใส

คนงานทั่วไป

นายปิยะพร ตุลาชีพ

คนงานทั่วไป

นายสถิตคุณ แซ่เฮง

คนงานทั่วไป

นายธนกฤต สินสงวน

คนงานทั่วไป

นายพงษ์พร เอื้อเฟื้อ

คนงานทั่วไป

พิเชษฐ์ วัฒนพานิชาภรณ์

คนงานทั่วไป

ติดต่อเรา