กองช่าง

นายบรรดิษฐ์ วัลย์เปรียงเถาว์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายศักดิ์สิทธ์ พลเดช

นายช่างโยธา

นายราชันทร์ คอระมาน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายวิรุณ พราวเด็ง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายสุริโย แน่นหนา

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายธงไชย บุญสุพรรณ

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นางสาวจงรัก พุทธา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวณปภัช ธัญธราวรนนท์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววาสนา ศรีเมือง

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นายปรีชา แดงใส

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นางสาวสายชล แสงสุข

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นายวิโรจน์ พวงสิน

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายปริญญา สาลิการิน

คนงานทั่วไป

นายสาโรจน์ สมวงษ์

คนงานทั่วไป

นายอนันต์ รักวงศ์

คนงานทั่วไป

นายชูชาติ แสงสุข

คนงานทั่วไป

นายสุนัน พิมพ์โปร่ง

คนงานทั่วไป

นายชำนาญ ขยัน

คนงานทั่วไป