กองคลัง

นางสาวนัชฌารีย์ อาทรกิจวัฒน์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวนันทพัทธ์ แดงสา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางศิราณี หอมสินธุ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวทัศนีย์ ฉลาดกิจ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวสิริรัตน์ ถวิลญาติ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวเกดศิริ ทีปกากร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวนฤมล เพียรทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี