กองคลัง

นางปาริชาต โปปัญจมะกุล

รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นางศิราณี หอมสินธุ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสิริรัตน์ ถวิลญาติ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวทัศนีย์ ฉลาดกิจ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวเกดศิริ ทีปกากร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวนฤมล เพียรทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวอนงค์วรรณ บุญบรรลุ

พนักงานจ้างเหมา

นางสาวอัมพร เรืองศรี

พนักงานจ้างเหมา

นางสาวกนกพร ยัฆพันธ์

พนักงานจ้างเหมา

Message us