กองคลัง

นางสาวนัชฌารีย์ อาทรกิจวัฒน์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาว​หฤท​ชญา​ ยา​นุ​ทัย​ดำรง

เจ้าพนักงานจัดเก็บ​รายได้​ปฏิบัติ​งาน

นางสาวนันทพัทธ์ แดงสา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางศิราณี หอมสินธุ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวทัศนีย์ ฉลาดกิจ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวสิริรัตน์ ถวิลญาติ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวเกดศิริ ทีปกากร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวนฤมล เพียรทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวปิยวรรณ รักษา

เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล (พัสดุ)

นางสาวเมธนี ยะวาวงศ์

เจ้าพนักงานบันทึกแผนที่ภาษี

นายปฏิภาณ บุญเจริญ

เจ้าพนักงานบันทึกแผนที่ภาษี

ติดต่อเรา