กองการศึกษา

นางสาวดาวใจ ดีล้น

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางชลธิชา เขียวหวาน

นักวิชาการศึกษา

นางสาววันเพ็ญ สืบญาติ

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวจิราพร แน่นหนา

ครู

นางสาวกนกวรรณ นัทธี

ครู

นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์เจริญ

ครู

นางสาวเบญจมาศ ยิ้มแย้ม

ครู

นางสาวสุภาณี มิ่งสอน

ครู

นางสาวชนิดา ทิวาวัลย์

ครู

นางเสาวลักษณ์ ลิ้มฮกเซ่ง

ครู

นางสุดารัตน์ แน่นหนา

ครู

นางกานต์พิชชา คำแก้ว

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางตุลากานต์ แก้วสังข์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวธนัชพร พิบูลย์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวณปภัช เหลืองอ่อน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายจักรกฤษณ์ แซ่เตียว

นักการ

นายเอกพันธ์ โดยประเสริฐ

พนักงานจ้างเหมา

นางสาวสุชาดา แสงต่วน

พนักงานจ้างเหมา

Message us