กองการศึกษา

นางปาริชาต โปปัญจมะกุล

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางชลธิชา เขียวหวาน

นักวิชาการศึกษา

นางสาวจิราพร แน่นหนา

ครู

นางสาวกนกวรรณ นัทธี

ครู

นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์เจริญ

ครู

นางสาวเบญจมาศ ยิ้มแย้ม

ครู

นางสุดารัตน์ แน่นหนา

ครู

นางเสาวลักษณ์ ลิ้มฮกเซ่ง

ครู

นางสาวชนิดา ทิวาวัลย์

ครู

นางสาวสุภาณี มิ่งสอน

ครู

นางสาววันเพ็ญ สืบญาติ

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวณปภัช เหลืองอ่อน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางกานต์พิชชา คำแก้ว

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นายศัณหณัฐปรีชา โสมศรี

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นายจักรกฤษณ์ แซ่เตียว

นักการ

นางตุลาการ แก้วสังข์

ผู้ดูแลเด็ก

นายศัณหณัฐปรีชา โสมศรี

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุชาดา แสงต่วน

พนักงานจ้างเหมา

Message us