กองการศึกษา

นางสาวดาวใจ ดีล้น

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวชลธิชา ก๋าแก้ว

นักวิชาการศึกษา

นางสาวอรวรรณ สวนโพธิ์

นักสันทนาการปฏิบัติการ

นางสาวจิราพร แน่นหนา

ครู

นางสาวกนกวรรณ นัทธี

ครู

นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์เจริญ

ครู

นางสาวเบญจมาศ ยิ้มแย้ม

ครู

นางสุดารัตน์ แน่นหนา

ครู

นางเสาวลักษณ์ ลิ้มฮกเซ่ง

ครู

นางสาวชนิดา ทิวาวัลย์

ครู

นางสาวสุภาณี มิ่งสอน

ครู

นางสาววันเพ็ญ สืบญาติ

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นายศัณหณัฐปรีชา โสมศรี

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางกานต์พิชชา คำแก้ว

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวลัดธิพร บุญเลียง

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวณปภัช เหลืองอ่อน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายจักรกฤษณ์ แซ่เตียว

นักการ

ติดต่อเรา