กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานการประกวดสื่อสร้างสรรค์

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ประเภทบทร้อยกรอง และประเภทบทเพลง ภายใต้หัวข้อ “พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยการประกวดบทร้อยกรอง แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และระดับประชาชนทั่วไป ด้านการประกวดบทเพลง แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับเช่นกัน ได้แก่ ระดับประชาชนทั่วไปที่สนใจ (สมัครเล่น) และระดับผู้ที่มีประสบการณ์หรือมืออาชีพด้านการประพันธ์เพลง (มืออาชีพ) ผู้ชนะการประกวดในแต่ละระดับของแต่ละประเภท จะได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศจำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรกำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม www.deqp.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพโทร.0 2298 5630

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโดย..กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปรกฟ้า

Message us