1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบด้านการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติ มอบเกียรติบัตรและส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี โดยอำเภอเกาะจันทร์ มอบหมายให้คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับอำเภอเกาะจันทร์ ดำเนินการคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะจันทร์

Message us