โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรฯ

เทศบาลเมืองปรกฟ้า โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรแก่เยาวชนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า โดยมีนายสมพาน พวงสิน เลขานุการนายกฯ ให้เกียรติเป็นประธาน และมีวิทยากรจากโรงพยาบาลเกาะจันทร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรกฟ้า, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุมเห็ด และสาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร