เงินเข้าแล้ว! กรมบัญชีกลางโอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ เข้าบัญชี

#เงินเข้าแล้ว! กรมบัญชีกลางโอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ เข้าบัญชี

สำหรับผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ (เฉพาะผู้โอนเงินเข้าบัญชี)
สามารถไปเบิกเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนกันยายน 2563 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้