ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัย (สวนขนุน,สวนยางพารา)

ในวันจันทร์ 7 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ, หัวหน้าสำนักปลัดฯ, เกษตรอำเภอเกาะจันทร์ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัย (สวนขนุน,สวนยางพารา)

Message us