รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2561 (ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 

  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน (ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)

  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2562 (ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2563       (ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)