พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

  • ประกาศฯ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565)

  • ประกาศฯ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติต่อเทศบาลเมืองปรกฟ้า ( ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566)

Message us