ทุกหยาดเหงื่อ..เพื่อผู้ป่วย

ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า ช่วยกันจัดสถานที่ อาทิ เตียง เครื่องนอน อุปกรณ์ของใช้ต่างๆ จากเดิมมีอยู่จำนวน 90 เตียง ได้เพิ่มจำนวนอีก 50 เตียง รวมปัจจุบันสามารถรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด 140 เตียง ณ ศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองปรกฟ้า (วัดปรกฟ้า) เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการเล็กน้อย และอยู่ระหว่างรอส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ตลอดจนใช้เป็นสถานที่แยกกักตัวออกจากครอบครัวและชุมชน สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการทำ Home Isolation เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ให้ตรงตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

Message us