ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง
     เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตั้งอยู่ที่ 999 หมู่ 7 ถนนเกาะจันทร์ – ปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ห่างจากอำเภอเกาะจันทร์ ประมาณ 7.8 กิโลเมตร

เนื้อที่และอาณาเขต
     เทศบาลเมืองปรกฟ้ามีเนื้อที่โดยประมาณ 182.06 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 113,790 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ คือ

ทิศเหนือติดต่อกับตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ภูมิประเทศ
     ตำบลเกาะจันทร์ มีสภาพภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบเนินลูกคลื่น พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำการเกษตร เช่น มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน มะม่วง ขนุน ยางพารา ยูคาลิปตัส ปาล์ม มีลำคลองไหลผ่าน 1 สาย (คลองหลวง) มีอ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำบ้านสระตาพรหม และ อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร

การเมืองการปกครอง แบ่งเป็น 14 หมู่บ้าน แยกเป็น

หมู่ที่ 2บ้านหนองชุมเห็ด
หมู่ที่ 3บ้านสระตาพรหม
หมู่ที่ 4บ้านเจ็ดเนิน
หมู่ที่ 5บ้านโปร่งหิน
หมู่ที่ 6บ้านเนินทุ่ง
หมู่ที่ 7บ้านปรกฟ้า
หมู่ที่ 8บ้านหนองแฟบ
หมู่ที่ 9บ้านหนองยายหมาด
หมู่ที่ 10บ้านหนองมะนาว
หมู่ที่ 11บ้านแปลง
หมู่ที่ 12บ้านเขาวังแก้ว
หมู่ที่ 13บ้านเนินตะแบก
หมู่ที่ 14บ้านโค้งประดู่
หมู่ที่ 15บ้านคลอง
 
หมู่
ที่
ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรจำนวนชื่อผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชนเบอร์โทรศัพท์
ชายหญิงรวมครัว
เรือน
2บ้านหนองชุมเห็ด457407864258นายสุพัฒน์ ทิวาวัลย์08-9831-7746
3บ้านสระตาพรหม7166821,398456นายนพดล  ไกรกิจฟุ้ง08-7533-0496
4บ้านเจ็ดเนิน6856831,368320นายชำนาญ ลำจวน08-1982-1349
5บ้านโปร่งหิน5975941,191314นายธนพล เตริริ08-7136-6215
6บ้านเนินทุ่ง474437911218นายนุกูล สุดถิ่น
(กำนันตำบลเกาะจันทร์) 
08-9834-4134
7บ้านปรกฟ้า7136991,412385นายเกียรติณรงค์ชัย ฉิมพลีกุล08-9931-7763
8บ้านหนองแฟบ511425936232นายละเวง  มิ่งสอน08-9831-9906
9บ้านหนองยายหมาด4985171,015287นายธนกรณ์  รื่นรมณ์วารี06-2671-3557
10บ้านหนองมะนาว6326231,255295นางกันนิกา  ทีปกากร08-4783-5573
11บ้านแปลง6065861,192271นางปวิตาธรณ์  เกตุภัทรภณ08-1762-5439
12บ้านเขาวังแก้ว350376726179นายนริส  รุ่งเสถียร08-1761-6219
13บ้านเนินตะแบก414400795206นางสาวปราณี  เจริญ08-4866-5838
14บ้านโค้งประดู่251251479127นายปังอัว  เลิศกิจเจริญผล08-60414975
15บ้านคลอง349288637141นายพิเชษฐ์  ปานแสงทอง08-1752-0331
 รวม7,2536,96814,2213,697  
 
ติดต่อเรา