การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองปรกฟ้าจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการบรรยายหัวข้อ “No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” โดยมี จ่าสิบตรี เดชอนันต์ มธุรัญญานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองปรกฟ้า เป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรเทศบาลเมืองปรกฟ้า รับทราบแนวทาง Do & Don’t ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรเทศบาลเมืองปรกฟ้า มีคุณธรรมสุจริต อันเป็นหนึ่งในค่านิยมอันพึงประสงค์ 4 ประการขององค์กรคุณธรรม ได้แก่

1. พอเพียง คือ การเดินทางสายกลางในการดำเนินชีวิต

2. ซื่อสัตย์ โดยยึดมั่นในการรักษาความถูกต้อง

3. สุจริต ซื่อตรงในการทำงาน

4. จิตอาสา การทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ

Message us