การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  • คำสั่งเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Message us