การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า
ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม – 31 มกราคม 2566 โดยสแกน QR Code ตามรูปภาพนี้
1. เมื่อสแกน QR Code เสร็จแล้ว หรือ ผ่าน https://itas.nacc.go.th/go/eit/ml5xr7
2. จากนั้น ระบุหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อรับรหัส OTP ( ใส่เบอร์โทรให้ถูกต้อง )
3. กรอกรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตน เข้าสู่ระบบ
4. ท่านเป็นบุคคลที่เคยมาติดต่อกับหน่วยงาน ( ให้เราตอบ ใช่ )
5. ทำการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ได้เลย
6. ทำให้ครบทุกข้อจึงจะสามารถส่งแบบประเมินได้

Message us